هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

آقای مجید ابوعطیوی

رئیس هیأت مدیره

آقای علیرضا کاظمی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

آقای محمد جعفری

عضو هیأت مدیره

آقای یوسف مهاجری

عضو هیأت مدیره

آقای امیر محمد مسجدی اصفهانی

فهرست

لطفاً منتظر بمانید...